icon kontakt0911 554 666

Záručný list a záručné podmienky pre fínsky asfaltový šindeľ KATEPAL

Spoločnosť PROKOM SR s.r.o. s poverením KATEPAL OY poskytuje svojim obchodným partnerom tieto záruky:

Záruka 30 rokov

Táto záruka sa vzťahuje na hydroizoláciu.

Táto záruka môže byť uplatnená len za dodržania týchto podmienok:

 1. Musia byť dodržané skladovacie podmienky (viď. každé balenie šindľa).
 2. Pokládka krytiny musí byť vykonaná v súlade s STN, ktoré sa k danej problematike vzťahujú a zároveň musia byť dodržané požiadavky stanovené v „Návode na pokládku (inštaláciu) fínskych strešných šindľov“, vydaných firmou PROKOM SR s.r.o.
 3. Nosné konštrukcie strechy vrátane debnenia musia byť vykonané podľa príslušnej STN.
 4. Musí byť použitá originálna podkladová vrstva KATEPAL (KATEPAL U-EL 60/2200 alebo KATEPAL LiteBase 500).
 5. Musí byť použitý kotviaci materiál správne zvolenej dĺžky tak, aby bola prebitá celá hrúbka debnenia.
 6. Musí byť dodržaná funkčná a dostatočne kapacitná ventilácia strešného plášťa. V strešnom plášti musí cirkulovať vzduch. Musí byť trvalo zaistený prísun náhradného vzduchu pod odkvapovou hranou alebo v štítoch strechy, a zároveň odvod vzduchu cez vetracie elementy v hornej časti strechy.

Záruka 15 rokov

Táto záruka sa vzťahuje na funkčné vlastnosti, farebnú stálosť a výrobnú bezchybovosť.

Táto záruka môže byť uplatnená v prípade dodržania bodov 1. – 6. viď. Záruka 30 rokov.

Záruka 10 rokov

Táto záruka sa vzťahuje na hydroizoláciu, funkčné vlastnosti, farebnú stálosť a výrobnú bezchybovosť.

Táto záruka môže byť uplatnená v prípade dodržania bodov 1. – 3. viď. Záruka 30 rokov.
 
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:

 • Nesprávnou montážou a poškodením materiálu pri montáži.
 • Použitím nesystémových doplnkov strešného plášťa.
 • Vonkajšími vplyvmi ( živelná pohroma, biologické vplyvy, hrubé či nevhodné zaobchádzanie s výrobkom, neodborná manipulácia aj.).

Oznámenie o reklamácii musí byť vykonané kupujúcim ihneď po zistení chyby krytiny s uvedením popisu chyby, miesta vzniku chyby a identifikačných údajov o kúpe tovaru u predávajúceho, umožňujúci určiť u výrobcu konkrétnu dodávku tovaru. Pri uplatnení nárokov vyplývajúcich z tohto záručného listu je kupujúci povinný zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám zodpovedajúce podmienky pre zistenie (určenie a posúdenie) chýb tovaru. Nároky kupujúceho z chýb vzniknutých v priebehu zákonnej záručnej doby (2 roky) sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a nie sú úpravou podmienok predĺženej záručnej doby nijako dotknuté.

Reklamačný poriadok

 1. Postup pri uplatňovaní reklamácií sa všeobecne riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak je kupujúci podnikateľom, alebo ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ak nie je kupujúci podnikateľom.
 2. Sortiment, druh a prevedenie výrobku a k nim dodávaného príslušenstva a doplnkov je uvedený v reklamných materiáloch a iných listinách predávajúceho. Prevedenie a zobrazenie tovaru v týchto listinách je informatívne a tieto listiny nemožno považovať za predlohy alebo vzorky
 3. Tovar zodpovedá STN, EN a vnútorným normám výrobcu, je vyrobený a dodávaný v akosti zodpovedajúcej EN 544 (asfaltové šindle s minerálnou alebo syntetickou nosnou vložkou).
 4. Tovar a výrobky sú schválené autorizovanými certifikačnými ústavmi.
 5. Predávajúci plne zodpovedá za vady tovaru v rozsahu požiadaviek stanovenými príslušnými normami za predpokladu dodržania požiadaviek pre pokrývanie strešnou krytinou KATEPAL, pri súčasnom dodržaní platných STN.
 6. Predávajúci odstráni chyby tovaru v termíne podľa príslušných ustanovení Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Vzhľadom k charakteru tovaru a technickej zložitosti vyriešenia reklamácie je možné s kupujúcim písomne dohodnúť predĺženie tejto lehoty
 7. Za vadný tovar sa považuje ten, ktorý nezodpovedá požiadavkám normy EN 544.
 8. Viditeľné chyby je kupujúci povinný reklamovať najneskôr pri dovoze alebo vyskladnení a vyznačiť ich na dodacom liste. Viditeľné chyby musí kupujúci reklamovať pred zabudovaním do stavby. Pokiaľ bude tovar zabudovaný s týmito chybami, nenesie predávajúci zodpovednosť za práce spojené s výmenou tovaru. Vzhľadom k tomu, že najmenšie dodateľné množstvo krytiny je jedno balenie, je nutné výslednú potrebu zaokrúhliť smerom nahor na najbližší vyšší počet balení podľa konkrétneho typu šindľa.
 9. Ostatné chyby je kupujúci povinný reklamovať ihneď bez zbytočných odkladov po ich zistení.
 10. Reklamácia musí byť uplatnená písomne s podrobným popisom reklamovanej vady s nezameniteľným uvedením dátumu reklamácie. Kupujúci je povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho (napr. kópiou faktúry a dodacieho listu za reklamovaný tovar). Reklamačný formulár musí obsahovať identifikačné údaje o stavbe a zhotoviteľovi strešného plášťa. Kupujúci musí tiež umožniť predávajúcemu prístup na reklamovanú strechu a umožniť prípadný odber vzoriek krytiny a zabezpečenie potrebnej dokumentácie vady.
 11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou s tovarom, skladovaním výrobku v rozpore so skladovacími podmienkami, nesprávnou aplikáciou, živelnými pohromami apod.
 12. Po uplatnení reklamácie predávajúci v súčinnosti s oficiálnym distrubútorom vykoná posúdenie oprávnenosti reklamácie povereným pracovníkom. Do tej doby je kupujúci povinný reklamovaný tovar uložiť oddelene a chrániť ho pred ďalším poškodením či zničením.
 13. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s reklamačným konaním od kupujúceho, ktorý je podnikateľom a predmetný tovar zakúpil pri uskutočňovaní svojej podnikateľskej činnosti.
 14. Pri tovare, ktorý bol predaný so zľavou, sa nevzťahuje záruka na tie chyby, kvôli ktorým bola zľava poskytnutá. Na ostatné parametre tohto tovaru sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov.
 15. Kupujúcim, ktorý je podnikateľom, smie byť reklamácia uplatňovaná iba vtedy, ak sa vyskytuje vada na viac ako 5% celkovej plochy inštalovaného šindľa.
 16. Pokiaľ nie je v tomto reklamačnom poriadku stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného a Ob čianskeho zákonníka.
Produkty