icon kontakt0911 554 666

Návod na pokládku fínskeho strešného asfaltového šindľa KATEPAL

Strešné roviny musia mať minimálny sklon 12°. Debnenie by malo byť čo možno najmasívnejšie bez sukov, hladké a suché. Hrúbka a ostatné požiadavky by mali byť v súlade s platnými STN (EN). Debnenie môže byť vytvorené zo štandardného sušeného reziva, OSB dosiek, preglejok či multifunkčných panelov s vodoodpudivou úpravou. Hrúbka jednotlivých materiálov musí byť volená na základe konštrukcie krovu a statickej únosnosti použitého materiálu. Ak miestne klimatické podmienky vystavujú debnenie zväčšeniu, mal by byť ponechaný primeraný priestor medzi jednotlivými doskami tak, aby bolo umožnené ich priečnemu a pozdĺžnemu roztiahnutiu. Ak okolitá teplota klesá pod + 5°C, všetky šindle a ostatné strešné materiály by mali byť skladované pri vyšších teplotách pred použitím. Pokládka by nemala prebiehať za teplôt pod 0°C.

 • Ventilácia strešnej konštrukcie musí byť vždy dodržaná aj pri nezateplenej strešnej konštrukcii!!! Ak sa pod strechou nachádza podkrovný priestor, musí byť debnenie ventilované vetracími otvormi pri odkvape a vetracími otvormi pri hrebeni (Odvetrávacími tvarovkami T3 alebo Hrebeňovým odvetraním), popr. musí byť ventilácia zaistená v štítoch budovy.
 • Ak strecha zahŕňa úžľabie, malo by byť rovnobežne vyložené podkladovou lepenkou KATEPAL U-EL alebo fóliou LiteBase 500 šírky 1 m, a pribité k doskám na oboch stranách po maximálne 10-tich cm, spoje musia byť prelepené lepidlom K-36. Ku kotveniu používajte klince so širokou hlavičkou. Dĺžka spojovacieho materiálu pre kotvenie všetkých materiálov a prvkov musí byť volená tak, aby bolo vždy debnenie prebité skrz svoju hrúbku, pretože vďaka zmenám vlhkosti dochádza k pracovaniu dreva (napúčaniu a zosychaniu) a klince, ktoré nie sú pribité, môžu byť vytláčané.
 • Debnenie pokryte originálnymi podkladovými vrstvami - lepenkou KATEPAL U-EL (1 m x 15 m) alebo fóliou KATEPAL LiteBase 500 (1 m x 25 m) smerom od odkvapovej hrany horizontálne (vodorovne s odkvapom) až cez hrebeň strechy ( pokiaľ sa nepočíta s hrebeňovým odvetraním ). Spodnú stranu prvej rady pri odkvape nekotvite (zakotví sa skrz oceľový odkvapový lem) a vrchnú stranu prvého pásu lepenky kotvite 5 cm od vrchnej hrany, do miesta samolepenia, ktoré zasahuje cca do 10 cm od vrchnej hrany. Druhú radu lepenky rozviňte tak, aby sa dotýkali vrchná lepená časť prvej rady so spodnou lepenou časťou druhej rady a zakryjú sa tak lepenkové klince. Vertikálne spoje preložte s presahom 150 mm a prelepte lepidlom K-36. Podkladové vrstvy sa pri pokládke musia prepínať a po ich inštalácii sa odporúča ihneď inštalovať finálnu strešnú vrstvu (šindle). Pri strmých strechách je možný aj vertikálny smer (kolmo k odkvapu) položenia podkladových vrstiev so vzájomným prekrytím 100 mm (dané šírkou lepiaceho pruhu), s tým, že horizontálne spoje by mali byť preložené 150 mm a prelepené lepidlom K-36. Len pri použití originálnych podkladových vrstiev je garantovaná maximálna záruka 30 rokov.
 • Inštalujte vopred pripravený kovový odkvapový lem klincami systémom cik cak do debnenia s rozostupom 10 cm. Pri voľbe kovových materiálov na oplechovanie strechy sa odporúča vyhýbať materiálom z pozinku a titánzinku.
 • Strechu začnite kryť od odkvapovej hrany originálnymi univerzálnymi odkvapovými / hrebeňovými pásmi ( 1 m x 0,25 m ), z ktorých dáte dole ochrannú fóliu. V jednom balení je 20 pásov a urobíte z neho 20 bm odkvapového pásu (zvyšky sa môžu použiť pre krytie hrebeňa). Pásy ukladajte „natupo“ vedľa seba, pritlačte na odkvapový lem a kotvite vo vrchnej časti, poprípade tesne okolo prerezaných miest, ktoré sú pripravené pre rozdelenie univerzálneho pásu pre ďalšie krytie hrebeňa. V prípade, že nedochádza k samovoľnému prelepovaniu odkvapového pásu a kovového odkvapového lemu, použite v celej ploche lepidlo K-36.
 • Ak nie sú použité oceľové odkvapové lemy, mali by byť univerzálne odkvapové/hrebeňové pásy zahnuté smerom dole. Spodná hrana tohto pásu by mala presahovať 1 – 1,5 cm pod drevený záklop, ktorý by mal mať zrazenú hranu. Takto vytvorený odkvapový pruh by mal byť preložený najskôr do hrán a potom do koncov alebo lomeníc (štítov). Pribite pruh hore a na bočných hranách po 10-tich cm a šikmé časti po 5-tich cm.
 • Pokryte úžľabie rozvinutým úžľabinovým pásom ( 10 x 0,7 m ), vo farbe patričného šindľa (rovnobežne s podkladovou lepenkou). Prilepte obidve strany úžľabinového pásu lepidlom K-36 k lepenke a pribite strany po 10-tich cm od seba a cca 5 cm od okraja úžľabia. Nezabudnite kvalitne a celoplošne prelepiť styčnú plochu úžľabinového pásu a odkvapového lemu lepidlom K-36 a taktiež aj styčné plochy lepenky. Pri následnom dokrývaní šindľových pásov pri pokládke je potrebné tieto pásy podlepovať lepidlom K-36. V zásade sa šindľové pásy dorezávajú rovnobežne s líniou úžľabia, a to cca 10 cm od tejto línie. Pri konštrukcii úžľabia nie je vhodné používať kovové materiály.
 • Dajte dole zo šindľa ochrannú fóliu a začnite rozmiestňovať šindle od stredu strechy tak, že koniec šindľov bude vyrovnaný v celej dĺžke a výrezy šindľa zakryjú prerezané miesta na univerzálnom odkvapovom/hrebeňovom páse. Pás jemne pritlačte a pribite 4 kusmi lepenkových klincov (dĺžka lepenkových klincov musí byť volená tak, aby pri prebití navrstvených pásov a lepenky došlo k prebitiu špičky skrz podklad – viď. bod 2.) zhruba 3-5 cm od spodného výrezu (pri type KATRILLI, JAZZY, Classic KL – kotviť v rohoch pri navádzacích kanálikoch a uprostred nad lichobežníkovými výrezmi; pri type ROCKY – kotviť v rohoch pri navádzacích kanálikoch a uprostred malého a veľkého výrezu ; pri type FOXY – kotviť pri navádzacích kanálikoch a nad oblými výrezmi), len kotvením do týchto bodov dosiahnete dômyselného prikotvenia niekoľkých vrstiev naraz (schéma kotvenia pásov, ich rozmery a schéma preloženia je súčasťou tohto návodu). Ďalej nesmieme zabudnúť, že posyp šindľov je vyrábaný z prírodnej štiepanej bridlice a pri pokládke je potrebné nepravidelne miešať šindle z niekoľkých (cca piatich) náhodne vybraných balení, aby sa predišlo farebnostným odchýlkam, ktoré sú spôsobené prírodným charakterom posypových materiálov. Ďalej sa odporúča pokrývať strešný plášť od viditeľných miest, pretože v prípade, že materiál bude chýbať, nie je vždy zaručené, že bude možné dodať materiál rovnakej výrobnej šarže. V prípade doobjednania sa snažte uviesť danú výrobnú šaržu pôvodne dodaného materiálu
 • Vodorovnú rovinu zaisťujeme meracou latou, poprípade natiahnutím vodiacej struny (špagát).
 • Zarovnajte koniec šindľov k okrajom lomeníc (štítov) a koncom strechy a prelepte ich zahnutou lepenkou cca 10 cm. Urežte šindle podľa uhlu nárožia tak, že zostane 15 cm pás na hrane nárožia. Upevnite šindle na koncoch lepidlom.
 • Konce lomenice môžu byť chránené kovovým lemom, odkvapovým pruhom alebo drevenou rímsou. Je dovolené tiež šindle dorezávať ku klasickým záveterným alebo štítovým lištám.
 • Keď šindle prídu ku komínu alebo iným väčším prestupom, pribite uhlový lem na základ otvoru. Použite pás úžľabia rovnakej farby ako šindeľ a zdvihnite tento aspoň 30 cm na komínové teleso a aspoň 20 cm cez šindle. Prilepte pás cez celú spodnú plochu a hornú hranu ukotvite. Je možné tiež previesť klasické oplechovanie komína a šindle k nemu dorezávať, s tým, že pri spodnej hrane komína musí byť oplechovanie položené na už položený šindeľ. Po hranách musí byť šindeľ dorezaný až ku stene oplechovania a horná strana oplechovania musí byť pod pásmi šindľa. Všetky styčné plochy by mali byť dostatočne prelepené lepidlom K-36.
 • Pokračujte v pokladaní šindľov nad prestupmi tak, že pokryjete lepenku od základu otvoru. Zvýšenú lepenku môžete chrániť kovovým alebo gumovým lemom.
 • Malé prestupy sú najlepšie chránené golierom. Pribite základ na miesto ( I ), prelepte ( II ) a klaďte šindle na prírubu ( III ).
 • Nakoniec dokončite strechu originálnym odkvapovým / hrebeňovým krytím, ktorý získate rozdelením univerzálneho odkvapového / hrebeňového pásu, keď ho rozdelíte v prerezaných miestach. Z každého 1 m dlhého pásu získate 3 ks o rozmere 33x25 cm, celkom teda 60 ks z jedného univerzálneho balenia. Vlastné krytie preveďte tak, že z jednej strany hrebeňa začnite prehýbať rozdelené pásy cez hrebeň ( dlhšou stranou – 33 cm) a pribite štyrmi klincami tak, aby hlavy klincov boli zakryté nasledujúcim hrebeňovým šindľom s tým, že vzájomné prekrytie je počítané 5 cm tak, aby sa z jedného balenia, teda 60 ks, urobilo 12 bm hrebeňa. Boky strechy či nárožia sa dajú riešiť rovnakým spôsobom ako hrebeň. V prípade, že sa kusy medzi sebou neprelepia, použite lepidlo K-36.

ROZMEROVÉ DIMENZE, SCHÉMA KOTVENIA A PREKLADANIA JEDNOTLIVÝCH TYPOV

Fínsky strešný asfaltový šindeľ KATEPAL - Rocky

Fínsky strešný asfaltový šindeľ KATEPAL - Classic KL, Katrilli, Jazzy

Fínsky strešný asfaltový šindeľ KATEPAL - Foxy

Univerzální okapový / hřebenový pás

Produkty