icon kontakt0911 554 666

Fínsky strešný asfaltový šindeľ KATEPAL - často kladené otázky

1. Stačia škáry medzi podhľadovými doskami pri sedlovej streche na zabezpečenie dostatočného vetrania strechy?

Nestačia. Vetracie škáry pod odkvapmi zabezpečujú náhradný vzduch pre vetranie. Odvetrávacie otvory musia byť umiestnené čo najvyššie, alebo tiež napr. v štítových trojuholníkoch, pod hrebeňom alebo alternatívne sa môžu na hrebeň inštalovať podtlakové ventilátory či hrebeňové odvetranie. Pokiaľ nie sú na streche vetracie otvory, ktoré sa následne pri pokládke asfaltového (bitúmenového) strešného šindľa KATEPAL osadia odvetrávacími prvkami, hromadí sa v hornej časti vetracieho priestoru strechy teplý a vlhký vzduch, z ktorého sa pri chladnejšom počasí kondenzuje vlhkosť do drevenej konštrukcie. Je teda zásadné a nutné strechu týmito prvkami odvetrať, aby modifikovaný strešný šindeľ plnil správne svoju funkciu.

2. Prečo je význam parozábrany zdôrazňovaný vo všetkých návodoch?

Obyčajne asi polovica problémov so strechou súvisí s inými príčinami ako s hydroizoláciou alebo so zatekaním. Problémy s kondenzáciou vlhkosti v strešnej konštrukcii sú veľmi časté. Pokiaľ sa v strešnej konštrukcii používa tesná parozábrana (aj tesnenie priechodiek musí byť parotesné), je možné takéto problémy skoro úplne odstrániť. Pokiaľ nie je úplne efektívne vybudované odvetranie strešnej konštrukcie, musí byť parozábrana v podstrešnom priestore o to tesnejšia. Pri strechách, v ktorých konštrukcii je použitá tepelná izolácia a nie je správne vybudované odvetranie strechy a tiež vykonaná parozábrana, môže v krajných prípadoch dôjsť až k roztekaniu asfaltového šindľa, a to z dôvodu, že stúpajúca vlhkosť, ktorá pod šindľom kondenzuje, nasiakava do izolácie. Izolácia v prvej fáze stráca tepelno izolačné vlastnosti, navyše zostáva navlhnutá a pri letných vysokých teplotách a prehriatí strešnej konštrukcie dochádza k odparovaniu tejto vlhkosti, čím abnormálne stúpne teplota šindľa, ktorý v tomto dôsledku môže mäkknúť alebo v krajných prípadoch púšťať asfaltové kropaje.

3. Ako správne pripevniť hrubé dosky s perom a drážkou na priehradové nosníky či krovy?

Každá doska s perom a drážkou sa musí pribiť dvoma dostatočne dlhými galvanizovanými klincami (obyčajne 75 mm) na každý priehradový väzník alebo krov. Pri suchom drevenom materiáli je potrebné nechať malé medzery (1–2 mm) medzi doskami kvôli napúčaniu dreva, pretože drevo napúča a zmršťuje sa zo svojej šírky aj hrúbky až o 5-10 % pri kolísaní poveternostných podmienok. Spoje dosiek musia byť vykonané na priehradových nosníkoch, pokiaľ nie sú použité dosky so štvorstrannou perodrážkou. Pokiaľ sa používajú dosky, ktoré majú pero a drážku na koncoch, nesmú byť spoje medzi priehradovými nosníkmi vedľa seba, ale medzi jednotlivými spojmi musia byť 2-3 celistvé dosky.

4. Je možné nahradiť drevené dosky s perom a drážkou iným materiálom?

Miesto dosiek s perom a drážkou možno pod asfaltové strešné šindle použiť proti vlhkosti odolné stavebné dosky (napríklad OSB dosky, multifunkčné panely či preglejky) a za určitých podmienok aj hrubé dosky bez pera a drážky. Pri použití hrubých dosiek môže sukovitosť alebo sklon vlákien materiálu pôsobiť problémy. Pri dimenzovaní a inštalácii proti vlhkosti odolných stavebných dosiek je potrebné dodržiavať návody výrobcu pričom najdôležitejším faktorom je hrúbka dosiek , aby  bola zabezpečená statická únosnosť pre dané snehové pásmo. Dosky bez pera a drážky musia byť silnejšie ako dosky s perom a drážkou, pretože sa dosky vzájomne nepodopierajú. Na doskách bez pera a drážky tiež ľahko vznikajú nerovnosti pri skrútení dosiek počas vysychania, ktoré môže šindeľ KATEPAL kopírovať. Podklad by mal byť čo najsuchší a najrovnejší.

5.  Je potrebné odstraňovať sneh zo strechy?

Obyčajne nie je potrebné odstraňovať sneh zo striech obytných budov (rodinných, radových a poschodových domov), pokiaľ je ako krytina použitý asfaltový strešný šindeľ, ktorý má drsnejší povrch. Konštrukcie používané pre strechy takýchto budov bez problémov vydržia zaťaženie snehom. Nie je potrebné odstraňovať sneh ani kvôli riziku jeho opadania, pretože sneh nekĺže po asfaltovom šindľovom páse s drsnejším povrchom. Pri strechách, ktorých krytinou sú škridle alebo plech, vznikajú situácie, kedy kvôli bezpečnosti osôb na ulici alebo na dvore je potrebné odstrániť sneh zo strechy, pretože inak môže byť ohrozený život osôb, pohybujúcich sa okolo budovy.

6. Je potrebné vymeniť hrubé podkladové dosky, na ktorých sú nerovnosti a ohnutia, keď sa existujúca krytina nahrádza bitúmenovými pásmi alebo strešnými šindľami?

Pokiaľ je možné inštalovať pod dosky medzi všetkými priehradovými nosníkmi dosky vhodnej veľkosti (dosky, 50x50 fošne apod.) a naskrutkovať do nich každú dosku, možno nerovnosti odstrániť , a v tom prípade nie je potrebné dosky meniť. Ale pokiaľ sú dosky zhnité, je samozrejme potrebné ich vymeniť. V každom prípade je dobré, aby bol povrch čo najrovnejší. Bežným štandardom pri rekonštrukciách je už teraz strhnutie existujúcej krytiny, na staré nerovné debnenie natiahnutie kontaktnej difúznej fólie, inštalácia kontralát na krokvy či priehradové väzníky a vybudovanie nového debnenia. Tým sa vytvorí vetracia medzera, ktorá by mala byť najmenej 5 cm a tiež ideálne rovné podkladové debnenie, na ktoré je môžné potom bezproblémovo nainštalovať asfaltové (bitúmenové) strešné šindle KATEPAL.

7. Prečo musia klince prejsť skrz celé podkladové dosky?

Ak špička lepenkového klinca zostane vo vnútri podkladovej dosky, začne klinec postupne vystupovať z dosky kvôli napúčaniu a zmršťovaniu dreva spôsobenému kolísaním vlhkosti a klinec tak začne narúšať celistvosť celoplošného lepenia. V krytine z bitúmenových strešných šindľov sa príznaky (zatekanie) začínajú vyskytovať obyčajne po 10-15 rokoch. Pri použití bitúmenových (asfaltových) strešných šindľov, ktorých životnosť je desiatky rokov (40-60 rokov), môže chybne zvolená dĺžka klincov znížiť životnosť strechy v najhoršom prípade o desiatky rokov.

8.  Prečo sa šindle nesmú pribíjať pri hornom okraji?

Šindle sa pribíjajú nad zárezom, kde klince prejdú skrz dva šindle a súčasne pritlačia lepkavý povrch šindľa pevne k povrchu predchádzajúceho šindľa. Tým sa zabezpečí zalepenie, každý šindeľ sa teda pribije 8 klincami (4 klince pribijú vlastný pás a 4 klince prebitím v ďalšej vrstve) a teda nehrozí roztrhnutie šindľov okolo klincov a vytrhnutie šindľového pásu. Pokiaľ sa šindle pribijú pri hornom okraji, môže byť výsledkom roztrhnutie horného okraja počas búrky, kedy sa môže uvoľniť celý pás alebo viac pásov.

9.  Prečo sa asfaltové strešné šindle KATEPAL nesmú inštalovať na strechy s menším sklonom ako 1:5 – teda 12°?

Na strechách s menším sklonom ako 1:5=12° môže vznikať tlak vody, pri ktorom nemožno zaručiť vodotesnosť konštrukcie. Na strechách s menším sklonom sa používajú krytiny s tesnými spojmi – modifikované natavovacie pásy.

10.  Prečo je potrebné na všetkých strechách použiť hydroizolačnú vrstvu?

Aj na strmších strechách, ktoré majú nainštalovaný modifikovaný strešný šindeľ KATEPAL s celoplošným lepením, sa môžu vyskytnúť situácie, kedy voda nemôže normálne zo strechy odtekať. Takéto situácie sú typické na jar pri topení snehu. Vtedy môžu sneh a ľad zabrániť odtekaniu vody a tlak nahromadenej vody tak pôsobí na spoje asfaltových strešných šindľov. Voda pretekajúca spojom sa môže dostať k podkladovým doskám a spôsobiť ich napúčanie a tiež pretečenie do strešného plášťa a podkrovia, keby pod šindľami nebol podkladový pás. Podobný jav môže nastať pri lejaku a pri silnom vetre. Vplyvom vetra môže voda aj na príkrej streche stúpať smerom nahor a pôsobiť tlak na spoje. Rôznorodé strechy podľa terajšieho stavebného štýlu zvyšujú výskyt rôznych rizík pri realizácii detailov. Správne nainštalované podkladové vrstvy KATEPAL ( LiteBase 500 a UltraBase U-EL 60/2200 ) zabezpečujú aj v týchto prípadoch vodotesnosť strechy, a to aj vďaka tomu, že majú navyše oproti konkurenčným materiálom samolepiaci okraj.

11. Ako sa môže odstrániť mach zo strešných šindľov?

Pri určitých podmienkach začne na bitúmenových strešných šindľoch rásť mach. Usadanie lišajníkov je pri asfaltovom strešnom šindli KATEPAL menšie, vzhľadom k modifikácii šindľa a lepšie zalisovanému vrchnému posypu, ktorý je oproti oxidovaným šindľom omnoho hladší. Pravdepodobnosť výskytu machu je väčšia, ak je v bezprostrednej blízkosti strechy veľa stromov. Vplyv má aj hodnota pH okolitej pôdy a vegetácia v okolí. Povrch strešného šindľa je z kameňa a na kameňoch a skalách rastie mach aj v prírode. Je však potrebné pravidelne mach zo strechy odstraňovať. Prvým krokom je kefovanie na jar alebo na jeseň (nie pri teplom počasí v lete). Pokiaľ toto odstránenie nestačí alebo sa nepodarí, môže sa mach odstrániť aj chemickými prostriedkami. Pretože existujú rôzne druhy machov, nepôsobia rovnaké prostriedky na všetky druhy (máme rôzne skúsenosti). Prostriedky určené k odstráneniu machu sa môžu kúpiť v špecializovaných predajniach so stavebnou chémiou. Takéto prostriedky sú napr. Machstop, Boracol 10 Rh a Homeenpoisto1 (Tikkurila) a ďalšie bežne dostupné prostriedky na danom trhu. Poprípade je možné použiť aj skalicu modrú.

12. Strešné šindle niekoľko rokov fungovali dobre. Prečo sa teraz niekde vyskytuje zatekanie?

Pravdepodobná príčina je použitie príliš krátkych lepenkových klincov alebo sponiek, ktoré neodporúčame používať vôbec. Pokiaľ špičky klincov (alebo sponiek) neprejdú doskou, začínajú klince vystupovať z dosiek kvôli kolísaniu vlhkosti dreva (napúčanie a zmršťovanie). Zalepenie na rohoch šindľov sa začína postupne uvoľňovať. Voda sa dostáva pod šindeľ a ďalej cez dierky od klincov do dosiek, ktoré napúčajú a problém sa zhoršuje. Odporúčame kontaktovať technické poradenstvo firmy PROKOM SR s.r.o..

13. Je možné používať na vnútorných rohoch alebo pri lemovaní komína úžľabinové pásy?

Na vnútorných rohoch a pri lemovaní komína sa môžu použiť úžľabinové pásy Super-Pintari (70 cm široký bitúmenový pás, dĺžka role je 10 m). Na vnútorných rohoch a pri lemovaní komínov sa nesmú používať univerzálne odkvapové/hrebeňové pásy. Presnejšie návody sú v baleniach a na našej domovskej stránke.

14. Prečo nie je odporúčané na úžľabie používať oceľ a obdobné materiály?

Na konštrukciu úžľabia sa musí použiť podkladová vrstva, lepidlo a úžľabinový pás podľa návodu. Plech nesmie byť inštalovaný do úžľabia, z dôvodu veľkého koeficientu tepelnej rozťažnosti. Povrchová teplota strechy môže kolísať až o 130 stupňov medzi horúcimi dňami v lete a najväčšími zimnými mrazmi. Veľké teplotné výkyvy pôsobia silné zaťaženie na styčné plochy plechov s bituménovými pásmi. V úžľabiach sa tiež zhromažďuje najviac snehu a ľadu, a tým sa kumuluje príliš veľa zaťažovacích činiteľov v miestach, kde tiež tečie najviac vody. V prípade použitia oceľových materiálov je v mieste úžľabia veľmi častým javom prienik vlhkosti do podstrešnej konštrukcie.

15. Prečo nemôže byť pás pri dolných a štítových hranách jednoducho ohnutý cez okraj a pribitý k nemu?

Dôvodom sú dlhoročné zlé skúsenosti a to, že takto vyhotovený okraj nevydrží do konca životnosti terajších bitúmenových výrobkov. Klince pribité do podkladovej dosky pri dolnom odkvape vystupujú z dreva a pás ohnutý cez okraj sa potom môže ľahko roztrhnúť. Cez uvoľnený klinec sa potom voda kvapkajúca cez okraj dostane ku krajnej doske, ktorá postupne zhnije. Bezvýhradne odporúčame použitie oceľových odkvapníc pri dolných a tiež pri štítových okrajoch.

16. Prečo majú byť použité pri odkvape univerzálne odkvapové/hrebeňové pásy?

Vždy odporúčame použitie originálnych odkvapových / hrebeňových pásov. S krátkym (1 m) odkvapovým pásom sa navyše lepšie manipuluje a lepšie sa tiež inštaluje rovno podľa odkvapovej línie. Odkvapový pás je vlastne strešný šindeľ s rovnými okrajmi, ktorého spoje sa pokryjú ďalšou vrstvou šindľov. Odkvapovými pásmi sa tiež ušetrí materiál, pretože sa strata materiálu zmenšuje tým, že sa z nadbytočných odkvapových pásov urobia zalomením a roztrhnutím hrebeňové pásy (3 ks). Obrovskou výhodou je tiež veľká lepiaca plocha, ktorá zabráni prieniku vzlínajúcej vody v zimnom období pri zamrznutí odkvapov.

17. Je možné urobiť dolný okraj bez odkvapnice?

Dolný okraj je možné urobiť aj bez odkvapnice napr. použitím odkvapu tradičného typu. V tom prípade sa na okraj pripevní doska s pologuľatým prierezom, okolo ktorého sa ohne kus (35 cm) vystrihnutý z povrchového pásu (Super-Pintari – úžľabinový pás). Neodporúčame ohnutie pásu zo strechy priamo cez okraj a jeho pribitie na predný okraj dosiek. Takéto riešenie nie je v súlade s našími záručnými podmienkami.

18. Je možné inštalovať strešné šindle v zime alebo inokedy za chladného počasia?

V zásade by sa inštalácia šindľov mala vykonávať pri teplých podmienkach a minimálna teplota by nemala klesnúť pod 5°C, kedy aj výsledok bude určite najlepší. Niekedy je však potrbné vykonať inštaláciu aj pri chladnejších podmienkach. Vtedy je potrebné zohľadniť nasledujúce: 1) Asfaltové strešné šindle sa bez zahrievania lepkavých povrchov nezlepia skôr ako nasledujúce leto. 2) Strešné šindle môžu v niektorých miestach kvôli tuhosti spôsobenej zimou zostať čiastočne uvoľnené od dolného šindľa, a tým lepkavý povrch môže vyschnúť a zoxidovať, čo zabráni riadnemu zlepeniu bez zahrievania. 3) Obyčajne sa šindle na strechách orientovaných na juh a na západ zlepia bez problémov nasledujúce leto, ale v zlepení šindľov najmä na strechách orientovaných na sever sa môžu vyskytnúť problémy. Je potrebné pri najbližšej príležitosti a teplom počasí tieto odlúčeniny  opraviť dotlačením šindľov k sebe, poprípade použiť aj lepidlá KATEPAL K-36. 4) Utesnenie priechodiek, lemov, vnútorných rohov atď., kde je potrebné použiť tesniace lepidlo K-36, je veľmi ťažké. Ak stavba strechy bude vykonaná na jeseň alebo v zime, odporúčame inštalovať len podkladovú vrstvu a pokládku strešných šindľov vykonať až na jar alebo v lete.

19. Je možné nechať na streche cez zimu len podkladovú vrstvu?

Pokiaľ sa ako podkladový pás používajú originálne podkladové vrstvy – LiteBase 500 a UltraBase U-EL 60/2200, je možné nechať na streche cez zimu iba tieto podkladové pásy. Odporúča sa ale použiť špeciálne opatrenia na zaistenie nepoškodenosti pásov na streche – prebitie spojov strešnými latami a podobne.

20. Stačí stará bitúmenová plsť („handrová lepenka“) ako dostatočný podklad pre strešné šindle?

Bitúmenová plsť v žiadnom prípade nie je dostatočná ako podkladová vrstva a dokonca sa priamo neodporúča na streche nechávať, pretože je nasiakavá a zadržiava v strešnej konštrukcii vlhkosť. Plná záruka 30 rokov pre bitúmenový strešný šindeľ KATEPAL platí iba pri použití originálnych podkladových vrstiev.

21. Ako možno najlepšie inštalovať strešné šindle na príkru strechu?

Pohyb na strmej streche je obtiažny a rebríky a lešenie prekážajú pri inštalácii strešných šindľov. Jednoduchý spôsob ako urobiť protisklzové zábrany je: 1. Lešenie sa oprie o dolný odkvap a jeho pomocou sa pokrytie strechy vykoná tak vysoko, ako to ide. 2. Na už nainštalované strešné šindle sa pripevní rovná fošňa (50x100), uprostred ktorej sú vopred predvŕtané 10 mm diery presne po 1000 mm. Tieto diery sa umiestnia k rohom (lalokom) určitej rady šindľov. Dotyčné šindľové laloky sa ohnú nahor a fošňa sa pri týchto ohnutých rohoch zaskrutkuje skrutkami 8x80 mm do podkladových dosiek skrz dolné šindle. Je dôležité utiahnuť skrutky tak, aby sa fošňa vôbec nehýbala. Pri šliapnutí na fošňu je dôležité byť opatrný, aby sa ohnuté rohy šindľov nepoškodili. Takto sa fošne pripevňujú po vhodných vzdialenostiach pri pokračovaní v práci smerom nahor. Keď je prvá strana strechy hotová až k hrebeňu, odstraňujú sa fošne postupne smerom dole. Diery, ktoré zostanú pod rohmi šindľov sa utesnia lepidlom K-36. Zlepenie šindľov je potrebné skontrolovať, najmä vtedy, keď sa na lepkavom povrchu zachytili nečistoty alebo keď bol roh dlho ohnutý nahor. Druhá strana strechy sa urobí rovnakým spôsobom a fošne sa odstraňujú až po inštalácii hrebeňového krytia.

22. Sú snehové zábrany potrebné pri bitúmenovej krytine?

Obyčajne nie sú snehové zábrany pri bitúmenovej krytine potrebné ani na strmej streche. Ale pokiaľ sú snehové zábrany uvedené vo výkresoch stavebného povolenia, môže stavebný úrad odôvodnene vyžadovať ich inštaláciu, rovnako ako inštaláciu ostatných vecí, uvedených vo výkresoch. Pokiaľ je strešný materiál iný ako v pôvodnom pláne, je potrebné vziať do úvahy aj ostatné veci súvisiace so zmenou. Inak povedané, ak bude plechová krytina vymenená za bitúmenovú, je vhodné odstrániť snehové zábrany aj z výkresov. Na strechách s bitúmenovými pásmi a bitúmenovými šindľami sa padaniu snehu zabráni drsnejším povrchom. A to dokonca tak účinne, že aj keby sme chceli, aby sneh zišiel dole, nejde to inak ako fyzicky  alebo topením.

23. Prečo Katepal neodporúča inštaláciu snehových zábran na bitúmenovú strechu?

Účelom snehových zábran je zabrániť padaniu snehu a ľadu zo strechy. Pretože sneh a ľad nezídu dole po bitúmenovej krytine, je úplne zbytočné vŕtať diery do neporušenej strechy. Snehové zábrany sa obyčajne umiestňujú blízko odkvapu, kde tečie najviac vody a kde sa tiež zhromažďuje ľad, ktorý zabraňuje v odtoku vody. Tak prečo by sa mali robiť zbytočne diery do izolácie v oblasti, ktorá je z hľadiska tesnosti najkritickejšia? Odporúčame používať snehové zábrany len na kritických miestach ako sú schody, miesta nad chodníkmi apod..

24. Aký je správny smer inštalácie podkladovej lepenky?

Lepenka sa môže inštalovať ako vodorovne, tak zvisle. Najdôležitejšie je, aby boli spoje tesné. Aby boli spoje tesné, musia byť pásy vedľa seba rovné a rovnako napnuté. Na strmých strechách odporúčame zvislú inštaláciu kvôli zabráneniu vzniku priehybov.

25. Čo je príčinou malých záhybov pri vodorovne inštalovanej podkladovej lepenke?

Pri vodorovnej inštalácii je pripevnenie pásov rovno veľmi ťažké – čím je strecha strmšia, tým ťažšie to je. Na strmej streche je tiež napínanie pásu vo vodorovnej polohe ťažké. Preto vznikajú malé záhyby, keď pás zostane napríklad aj len trochu voľný alebo nerovný.

26. Prečo je SBS modifikovaný bitúmen lepší ako oxidovaný bitúmen?

Modifikovaný bitúmen je bitúmen obohatený syntetickým kaučukom. Na modifikovanie sa používa SBS elastomér. Modifikovaný bitúmen je elastický aj pri studených podmienkach (preťaženie pri pretrhnutí pri 30 stupňovom mraze je pri väčšine výrobkov cez 30%), vydrží UV žiarenie podstatne lepšie ako oxidovaný bitúmen a jeho bod mäkknutia je vyšší ako pri oxidovanom bitúmene. Životnosť modifikovaných výrobkov je vo veľa prípadoch až dvojnásobná v porovnaní s výrobkami z oxidovaného bitúmenu. V súčasnej dobe vyrába Katepal všetky bitúmenové pásy a bitúmenové strešné šindle z SBS modifikovaného bitúmenu.

27. Ako je to s názvami strešných šindľov na našom trhu?

Na našom trhu sú strešné asfaltové šindle stále ešte ľudovo označované podľa krajiny ich vzniku ako napríklad kanadský šindeľ, fínsky šindeľ a hojne taktiež aj „bonský“ asfaltový šindeľ, podľa sídla spoločnosti AWA ktorá ako prvá zaviedla výrobu bitúmenových šindľov na európskom území a jej strešné šindle vysokej kvality boli dovážané taktiež na území SR. Asfaltový „bonský“ šindeľ značky AWA je už však mýtom na trhu šindľových krytín a dlhšiu dobu sa už na našom trhu šindľových krytín neobjavuje. Jeho kvalitatívnym nástupcom sa stal fínsky sbs modifikovaný asfaltový strešný šindeľ KATEPAL.


Najčastejšie chyby pri montáži šindľa

1. Výrobok je inštalovaný na streche s príliš malým sklonom.

Problémy so zatekaním, pretože tlak vody vznikajúci na streche s malým sklonom je väčší. Pri výbere krytiny je vždy potrebné najprv zistiť minimálny sklon pre použitie danej krytiny.

2. Zlá (príliš krátka) dĺžka klincov.

Príliš krátke klince postupne vystupujú z podkladových dosiek a zároveň zdvíhajú pás alebo šindeľ, čo vedie k uvoľneniu spojov.

3. Pripevnenie pomocou sponiek.

Sponkovač nie je vybavený obmedzovačom hĺbky úderu, ale hĺbka sa nadstaví regulátorom tlaku kompresora. Preto ide sponka v mäkkom dreve príliš hlboko (prereže sa skrz pás alebo šindle) a v tvrdom dreve a v miestach sukov príliš plytko a pás alebo šindeľ zostáva uvoľnený.

4. Poddimenzované alebo nefunkčné vetranie strešného priestoru.

Vlhkosť kondenzuje do strešnej konštrukcie a pôsobí napúčanie podkladových dosiek. V najhoršom prípade vzniká poškodenie hnilobou počas veľmi krátkej doby. Môže sa vyskytnúť aj zatekanie kondenzátu.

5. Nedostatočná parozábrana.

Vlhkosť sa dostane do konštrukcie (najmä v zime), čo môže spôsobiť veľké problémy s kondenzáciou  a poškodenie hnilobou.

6. V úžľabiach nie sú šindle v celej ploche nalepené na úžľabinový pás.

Najčastejšie sa vyskytuje zatekanie v úžľabiach, najmä na jar počas topenia snehu a neskôr aj za lejakov po celý rok.

7. Podkladové dosky sú pribité príliš tesne.

V najhoršom prípade sa dosky začínajú zdvíhať počas prvej veľmi vlhkej jesene, čo spôsobí roztrhnutie hydroizolácie a tým aj zatekanie.

8. Podkladové dosky či OSB dosky sú príliš tenké alebo ich spoje nie sú podopreté.

Konštrukcia nevydrží normálny pohyb na streche, čo môže spôsobiť roztrhnutie hydroizolácie pri pohybe na streche alebo vplyvom snehu a ľadu.

9. Utesnenie lemovania komína nie je vykonané podľa návodu.

Zatekanie pri lemovaní komína.

10. Strešné šindle sú pribité pri hornom okraji.

Klince prejdú skrz len jeden šindeľ a nepritlačia lepkavý povrch šindľa k povrchu predchádzajúceho šindľa. V najhoršom prípade sa môže počas búrky uvoľniť celá krytina.


Vytrvalé falošné mýty a tvrdenia ohľadom šindľových striech

1. Lepenkový klinec nesmie prejsť cez podkladovú dosku.

Nesprávne. Klinec musí prejsť cez podkladovú dosku!

2. Pri stavbe podkladu musia byť dosky pribité tesne.

Nesprávne. Pre suché drevo je potrebné nechať medzery pre napúčanie medzi doskami (1-2 mm).

3. Pri sedlovej a valbovej streche vzduch prúdi skrz škáry podhľadových dosiek, teda vetranie funguje.

Nesprávne. Pokiaľ pri hrebeni nie sú odvetrávacie otvory, kondenzuje sa vlhkosť pod hrebeňom v hornej časti neodvetrávaného priestoru.

4. Pri dome so šikmou strechou, kde má strop sklon v smere strechy, stačí vetranie cez odkvapové hrany.

Nesprávne. Pri hrebeni musia byť odvetrávacie otvory a vzduch musí mať výstupy medzi všetkými priehradovými nosníkmi (v prípade potreby je dôležité použiť hrebeňové odvetranie).

Produkty