icon kontakt0911 554 666

Príslušenstvo KATEPAL - úžľabinové pásy

Príslušenstvo KATEPAL - úžlabinový pás

Ak je na streche úžľabie, malo by sa vykryť originálnym úžľabinovým pásom KATEPAL, ktorý sa vyrába ku všetkým farbám šindľov. Je dodávaný v roliach rozmeru 10 x 0,7 m a z jednej role sa teda položí 10 bm úžľabia šírky 70 cm. Spodná vrstva úžľabinového pásu je pieskovaná, takže je nutné v styčných plochách s lepenkou (hlavne pri odkvapovej hrane) a následnému dokrývaniu šindľovými pásmi používať bitúmenové lepidlá KATEPAL K-36.

Pri konštrukcii úžľabia sa vyhnite materiálom z kovu. Dôvodom je ich vysoká tepelná vodivosť a tiež vytvorenie nutnej vodnej drážky, ktorá môže v zimnom období spôsobiť problémy a môže dochádzať k zatekaniu vody do úžľabia.

Príslušenstvo KATEPAL - úžlabinový pás

Úžľabinový pás sa na pevný podklad pokrytý podkladovou vrstvou inštaluje rovnobežne s rovinou úžľabia, s tým, že rovina úžľabia by mala byť braná ako stred pásu. Pri rozvíjaní pásu do úžľabia musia byť všetky okraje prelepené lepidlami KATEPAL K-36, tak aby vznikol dokonalý hydroizolovaný spoj medzi podkladovou vrstvou a spodnou pieskovanou stranou úžľabinového pásu, hlavne pri odkvapovej hrane.
Následne by mal byť zakotvený v okrajoch cca 50 mm od kraja a v rovnakej línii cca každých 100 mm rovnobežne s rovinou úžľabia. K pripevneniu na podklad musia byť použité klince so širokou hlavou a ich dĺžka musí byť volená tak, aby bol vždy podklad prebitý celý, pretože vzhľadom k častým výkyvom vlhkosti a pracovaní dreva ( zosychanie x napúčanie ) môže drevený podklad klince vytláčať, pokiaľ nie sú prebité.
V prípade napojenia pásov v úžľabí je nutné cez seba pásy preložiť aspoň 250 mm a tento vzniknutý spoj prelepiť lepidlami KATEPAL K-36.
Spoje odporúčame robiť čo najvyššie od odkvapovej hrany. Následne pri pokládke má byť tento pás štandardne pokrytý šindľovými šablónami, ktoré sa zarezávajú rovnobežne s rovinou úžľabia, a to cca 50 mm od jej línie.Krajné šindľové pásy, ktoré prekrývajú úžľabinový pás musia byť pred prikotvením v styčných plochách prelepené lepidlom KATEPAL K-36, aby došlo k dokonalému hydroizolovanému uzavretiu styčných plôch šindľa a úžľabinového pásu.

Detaily konštrukcie úžľabia