icon kontakt0911 554 666

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu www.prokom-sr.sk

 

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou PROKOM SR s.r.o., so sídlom Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava, IČO: 36 705 101, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 43342/B, DIČ: 2022287652, IČ DPH: SK2022287652 (ďalej tiež ako “Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
 2. Kontakt na predávajúceho je: email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefónne číslo: +421 911 554 666, +421 243 414 021.
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne www.prokom-sr.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, alebo uzatvorila objednávku inou písomnou formou, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho (ďalej tiež ako „produkty“). Produkty sú určené na použitie na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
 7. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.
 8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
 1. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
  Bajkalská 21/A
  P.O. BOX č. 5
  820 07 Bratislava
  tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
  fax č. 02/58 27 21 70
  Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov Predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme Spotrebiteľa rovnakou formou, akou Spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

 

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii objednávky zo strany Predávajúceho zaslaného po prijatí objednávky.
 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy sa rozumie tiež cenová ponuka Predávajúceho zaslaná Kupujúcemu prostredníctvom emailu obsahujúca špecifikáciu produktu o kúpu ktorého má Kupujúci záujem, jeho množstvo a kúpnu cenu a lehotu dodania produktu. K uzatvoreniu zmluvy dochádza akceptáciou cenovej ponuky zo strany Kupujúceho, ktorý cenovú ponuku akceptuje vyjadrením súhlasu zaslaného emailom na emailovú adresu predávajúceho z ktorej mu bola doručená cenová ponuka.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.
 5. Kupujúcemu sú ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy oznámené, prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, všetky vlastnosti produktu, čo Kupujúci potvrdzuje uzatvorením kúpnej zmluvy. Uzatvorením kúpnej zmluvy zároveň Kupujúci potvrdzuje, že ním objednaný tovar zodpovedá Kupujúcim sledovanému účelu a zámeru jeho použitia.
 6. Technické parametre a vlastnosti produktov sú umiestnené v internetovom obchode predávajúceho.

 

III. Kúpna cena, platobné podmienky a sankcie

 1. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná (predávajúci je platcom DPH) – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII. a poplatkov za platbu podľa čl. IV.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. V prípade omeškania Kupujúceho, ktorý je podnikateľom, s úhradou kúpnej ceny za produkt, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,25% z čiastky, ktorej úhradou je v omeškaní, a to za každý započatý deň omeškania.
 5. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, nie je oprávnený voči pohľadávke Predávajúceho vzniknutej voči Kupujúcemu, na základe kúpnej zmluvy, vykonať jednostranný zápočet akejkoľvek svojej pohľadávky voči Kupujúcemu.
 6. V prípade omeškania Kupujúceho o viac ako 30 kalendárnych dní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

IV. Spôsoby platby

 1. Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
  • platba na dobierku, výber dobierky je spoplatnený sumou 2€ bez DPH / 2,40€ s DPH
  • platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, na základe faktúry alebo zálohovej vystavenej Predávajúcim
  • platba v hotovosti v sídle alebo prevádzkarni Predávajúceho

 

V. Dodanie produktov

 1. Produkty sú Kupujúcemu dodané v lehotách a za podmienok uvedených v dokumente: Informácie a pravidlá dopravy – PROKOM SR, s.r.o., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.
 2. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke. Predávajúci je oprávnený zaslať daňové doklady Kupujúcemu aj v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim.
 3. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim. Ak kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa sídla alebo bydliska Kupujúceho.
 4. Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravné a zásielkové spoločnosti).
 5. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu). Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí produktu uskutočniť jeho obhliadku a v závislosti od charakteru produktu aj vyskúšať jeho funkčnosť.
 6. Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 7. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu alebo osobe prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje doručenie tovaru všetku súčinnosť potrebnú na dodanie a vykládku tovaru.
 8. V prípade, že došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany Predávajúceho v zmysle čl. III bod 6 týchto VOP a produkt alebo jeho časť už bola doručená Kupujúcemu, je Kupujúci povinný bezodkladne po zániku zmluvy vrátiť Predávajúcemu všetok produkt, v súvislosti s ktorým došlo k odstúpeniu od zmluvy.

 

VI. Prevzatie produktu

 1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho momentom jeho prevzatia Kupujúcim, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 2. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úhrady kúpnej ceny za produkt.
 3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:
  • dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
  • dodania veci v poškodenom obale alebo,
  • dodaní veci bez príslušných dokladov.
 4. Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 3 tohto článku, má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal produkt v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.

 

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Výška týchto nákladov bude vyčíslená podľa dokumentu Informácie a pravidlá dopravy – PROKOM SR, s.r.o., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť prepravné náklady spolu s kúpnou cenou.
 2. Produkty budú Kupujúcemu doručené na základe voľby Kupujúceho, a to buď priamo Predávajúcim alebo kuriérskou spoločnosťou.
 3. Možnosti dopravy a ceny za jednotlivé spôsoby doručenia budú Kupujúcemu oznámené pred uzatvorením zmluvy v rámci objednávkového formulára v internetovom obchode Predávajúceho alebo v spolu s cenovou ponukou zaslanou Predávajúcim Kupujúcemu.
 4. V prípade, že Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom uskutoční objednávku tovaru v cene vyššej ako 480,- EUR vrátane DPH, je doprava takéhoto tovaru bezplatná.
 5. V prípade, že Kupujúci, ktorý je podnikateľom uskutoční objednávku tovaru v cene vyššej ako 400,- EUR bez DPH, je doprava takéhoto tovaru bezplatná.
 6. V prípade, ak objednávka Kupujúceho pozostáva zo samostatného sortimentu príslušenstva (doplnkový tovar k strešnému šindľu, dreveným / drevoplastovým profilom a záhradnému nábytku) je doprava takéhoto tovaru spoplatnená podľa dokumentu Informácie a pravidlá dopravy – PROKOM SR, s.r.o.
 7. Bližšie informácie týkajúce sa doručovania, spôsobov prepravy a nákladov, nájdete v nasledovnom dokumente, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP: Informácie a pravidlá dopravy – PROKOM SR, s.r.o..

 

VIII. Odstúpenie Kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je: PROKOM SR s.r.o., Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktu.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením Spotrebiteľa vyjadrujúci jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný k odstúpeniu od zmluvy priložiť daňový doklad o kúpe a adresu, prípadne číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol Predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 5. Môžete využiť Formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu v internetovom obchode Predávajúceho.
 6. Ak Spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z. z., znáša náklady na vrátenie produktu Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
 7. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov, a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša Spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 6 tohto článku.
 8. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 9. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 10. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
  • je predmetom zmluvy predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • je predmetom zmluvy predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane Spotrebiteľa.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v Internetovom obchode Predávajúceho.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa 1. 1. 2022


Súbory na stiahnutie:
1. Všeobecné obchodné podmienky
2. Informácie a pravidlá dopravy – PROKOM SR, s.r.o.
3. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Produkty