icon kontakt0911 554 666

Výrobný proces ThermoWood® - tepelne upravené profily

Výrobný proces materiálu ThermoWood®

ThermoWood® sa vyrába tepelným spracovaním (v teplotnom rozmedzí 160 až 215°C ), pri ktorom dochádza k zmene vnútornej štruktúry a fyzikálnych vlastností dreva. Tento proces zahŕňa zahriatie dreva na teploty presahujúce teplotu jeho samovoľného vznietenia pomocou vodnej pary, ktorá má pri tomto procese zároveň ochrannú funkciu. Tepelné spracovanie môže byť použité pre úpravu vlastností dreva na základe potrieb predpokladaného účelu použitia. Odlišné teploty, odlišná doba spracovania a odlišné techniky sušenia prepožičiavajú ošetrenému drevu rôzne výsledné vlastnosti, ktoré sú pozitívne zmenené. Ide o rozmerovú a tvarovú stálosť, tepelnú vodivosť, odolnosť proti hnilobe a drevokazným škodcom a flexibilitu dreva pri úprave do rôznych tvarov a foriem. Celý výrobný proces je úplne ekologický a využíva len teplo a vodnú paru bez pridania akýchkoľvek chemických prostriedkov.


Výrobný proces ThermoWood® - tepelne upravené profilyCelé tepelné spracovanie dreva – od sušenia po konečné zvlhčenie – bolo integrované tak, aby tvorilo jeden flexibilný a súvislý reťazec udalostí. Výrobné zariadenie predstavuje dlhý tunel so šiestimi oddelenými komorami, do ktorých sa po koľajišti dopravuje vopred prebrané a preložené surové rezivo. Toto rezivo postupuje tunelom a v každej komore prebiehajú rôzne fázy tepelného spracovania.

Samotný proces tepelného spracovania trvá zhruba 36 hodín a môžeme ho rozdeliť do troch hlavných fáz:

Prvá fáza: V prvých troch komorách prebieha vysokoteplotné sušenie Výrobný proces ThermoWood® - tepelne upravené profilyza pomoci pary, kde sa drevo prudko zahreje na 100 °C a následne je teplota pozvoľna zvyšovaná až na 130 °C. Tento proces spotrebuje najviac času z celého procesu tepelnej úpravy. Počas tejto fázy je vlhkosť znížená až takmer na nulu. Doba sušiacej fázy závisí na počiatočnej vlhkosti dreva, drevine a hrúbke reziva. Počas tohto sušenia sa uvoľňuje voľná voda v dôsledku rozdielu povrchového napätia a tlaku pary.

Druhá fáza: V štvrtej komore dochádza k samotnému tepelnému spracovaniu, ktoré sa vykonáva v uzavretých komorách, v ktorých je teplota zvyšovaná na 185 – 215 °C v závislosti na stupni tepelnej úpravy (Thermo-S alebo Thermo-D). Pri dosiahnutí požadovanej teploty je táto teplota udržiavaná po dobu 2 – 3 hodín.

Tretia fáza: Para je používaná počas sušenia aj tepelného spracovania ako ochrana. Ochranná parná hmlovina chráni drevo pred vznietením a ovplyvňuje chemické zmeny, ku ktorým dochádza v dreve. Posledné dve komory slúžia ku konečnej normalizácii. Drevo je po tepelnom ošetrení kontrolovane ochladzované. Zvláštna starostlivosť musí byť v tejto fáze venovaná vysokému teplotnému rozdielu medzi drevom a vonkajším vzduchom, ktorý môže spôsobiť trhliny. Okrem toho musí byť drevo znova zvlhčené, aby malo vhodnú vlhkosť pred konečným použitím. Konečná vlhkosť dreva má podstatný vplyv na jeho pracovné vlastnosti – je obtiažne pracovať s drevom, ktoré je príliš suché. Po konečnej úprave by mala byť konečná vlhkosť dreva 5 - 7 %. V závislosti na stupni tepelného ošetrenia a rezive trvá fáza konečnej normalizácia 5 - 15 hodín.

Ďalším krokom je stabilizácia po tepelnom spracovaní, ktorá pokračuje ďalej v teplých zastrešených priestoroch pod tlakom po dobu ďalších 24 až 48 hodín pred vykonaním finálneho opracovania hobľovaním do požadovaného typu profilu. Po hobľovaní prebieha ďalej roztriedenie podľa triedy akosti a následné zabalenie do transportného balenia

Produkty